Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Έργων ΑΠΕ

Στον τομέα της ανάπτυξης και αξιολόγησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο η Α2Ζ ΕΝΕΡΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ όσο και τα βασικά της στελέχη πριν την ίδρυσή της έχουν αναλάβει πλειάδα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μικρών υδροηλεκτρικών έργων και μονάδων βιομάζας. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ανά τεχνολογία η συνολική ισχύς (MW) έργων ΑΠΕ, στην ανάπτυξη ή αξιολόγηση των οποίων έχει εμπλακεί η εταιρία ή τα στελέχη της πριν την ίδρυσή της.

2000 MW

Αιολικά Πάρκα

650 MW

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

18 MW

Μικρά Υδροηλεκτρικά (<10 MW)

2 MW

Μονάδες Βιομάζας

Προσδιορισμός Ενεργειακού Δυναμικού

αξιοποιώντας μετρήσεις ή στοιχεία μελετών στην υπό εξέταση περιοχή. Ειδικότερα για τον προσδιορισμό του αιολικού δυναμικού χρησιμοποιούνται εταιρικά στατιστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι δυνατόν να ευρεθούν και να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα διάρκειας πλέον της δεκαετίας, που προέρχονται από την μακρόχρονη (υπερεικοσαετή) εμπειρία των στελεχών της εταιρίας.

Ενεργειακή Ανάλυση Και Χωροθέτηση

για την οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης του ενεργειακού δυναμικού, η ορογραφία και η τραχύτητα του εδάφους, οι μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής και η προς εγκατάσταση τεχνολογία. Ειδικότερα για την ενεργειακή ανάλυση των αιολικών πάρκων χρησιμοποιούνται μοντέλα τύπου WASP ή/και τύπου CFD. Για την ενεργειακή ανάλυση των ΦΒ πάρκων χρησιμοποιείται το ευρέως γνωστό μοντέλο PVSYST.

Τεχνική Ανάλυση Έργου

στην οποία περιλαμβάνονται η τοπογραφική μελέτη, μελέτη έργων πολιτικού μηχανικού (συμπεριλαμβανομένης και της γεωτεχνικής μελέτης εάν απαιτηθεί), ηλεκτρολογική μελέτη σύνδεσης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένης και της ορνιθολογικής μελέτης εάν απαιτηθεί). Όλες τις παραπάνω μελέτες εκπονούν μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας.

Οικονομική Ανάλυση Έργου

στην οποία περιλαμβάνονται η οικονομική ανάλυση, η μελέτη βιωσιμότητας και εφικτότητας, και το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο. Από τις παραπάνω μελέτες και τους ενδεδειγμένους δείκτες οικονομικής απόδοσης προκύπτει και η οριστική επιλογή της τεχνολογίας.

Επιλογή Τεχνολογίας

για την οποία χρησιμοποιούνται όλα τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών και κυρίως εκείνων της οικονομικής ανάλυσης, που οδηγούν και στην πλέον οικονομικά αποδοτική λύση. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων η εταιρία συμμετέχει επικουρικά στις διαπραγματεύσεις του επενδυτή με τους κατασκευαστές/πωλητές των διαφόρων τεχνολογιών.

Αδειοδότηση

για την οποία προετοιμάζονται όλοι οι απαιτούμενοι από τις αδειοδοτούσες αρχές φάκελοι, υποβάλλονται στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθείται η εξέλιξη τόσο της εξέτασης των υποβληθέντων φακέλων όσο και η έκδοση των αντίστοιχων αδειών ή/και γνωμοδοτήσεων.

Χρηματοδότηση

για την οποία η εταιρία προετοιμάζει εξειδικευμένο φάκελο, με όλα εκείνα τα στοιχεία που κατά κανόνα απαιτούν οι χρηματοδοτικοί φορείς, υποβάλλει αρμοδίως και υποστηρίζει ενώπιον των σχετικών επιτροπών του χρηματοδότη.