Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας – Καινοτομιών

Υδρόφωνο

Στον τομέα της ανάπτυξης τεχνογνωσίας η Α2Ζ Ενεργειακές Λύσεις συμμετέχει στην ανάπτυξη σύγχρονου υδροφώνου με κύριο στόχο την αύξηση της αυτονομίας του μέσω της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά την λειτουργία των ηλεκτρονικών μερών του.

Οι κυριότερες εφαρμογές του υδροφώνου είναι μετεωρολογικές, γεωλογικές, βιολογικές, περιβαλλοντικές και εφαρμογές ναυσιπλοΐας, αφού μπορεί να «ακούει» και να κατηγοριοποιεί ήχους από υετό και άνεμο, σεισμούς, θηλαστικά, ακουστική ρύπανση και πλοία αντίστοιχα. Η εταιρία έχει αναλάβει την σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού μέρους του υδροφώνου ενώ το υδρολογικό μέρος έχει αναλάβει η Ελληνική εταιρία HORST. Η σχεδίαση και η εμπορική προοπτική του υδροφώνου έτυχε χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON.

Επίσης η εταιρία, ως υπεργολάβος της HORST, έχει αναλάβει την κατασκευή i) τριών (3) υδροφώνων για λογαριασμό του Αμερικανικού πανεπιστημίου του Connecticut, εκ των οποίων το ένα (1) έχει ήδη παραδοθεί, και ii) τεσσάρων (4) υδροφώνων για το ερευνητικό κέντρο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Τέλος η εταιρία σε συνεργασία πάντα με την HORST, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του υδροφώνου, η οποία θα περιλαμβάνει i) την επικοινωνία και συνεργασία υδροφώνων σε διάταξη δικτύου, ii) την ενσωμάτωση μηχανισμού πλοήγησης του υδροφώνου, και iii) την ενσωμάτωση κώδικα τεχνητής νοημοσύνης, που ήδη αναπτύσσεται στο Αμερικανικό πανεπιστήμιο του Connecticut, με στόχο την βελτιστοποίηση αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των ήχων.

Η αγορά στην οποία απευθύνεται ως προϊόν το υδρόφωνο είναι i) εταιρίες μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ii) εταιρίες πρόγνωσης καιρού και μετεωρολογικών φαινομένων, iii) κέντρα και πανεπιστημιακά εργαστήρια γεωλογικών ή βιολογικών ή μετεωρολογικών ερευνών. Παγκοσμίως υπάρχουν τρεις (3) εταιρίες που ασχολούνται με το ίδιο περίπου αντικείμενο. Η κύρια διαφορά και κατ’ επέκταση καινοτομία του εν λόγω υδροφώνου είναι i) η πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και επομένως η μακρά αυτονομία του, χωρίς ταυτόχρονα να υστερεί σε ακρίβεια ανάλυσης των διαφόρων ευρημάτων και ii) η υψηλή ακρίβεια κατηγοριοποίησης των ήχων.

“Έξυπνο” σύστημα ελέγχου φωτοβολταϊκών

Η Α2Ζ Ενεργειακές Λύσεις επίσης συμμετέχει στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελέγχου της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών panels με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και την πρόγνωση επικείμενων σφαλμάτων. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε τεχνολογίες οπτικών ινών και τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά στην οποία απευθύνεται το εν λόγω προϊόν είναι τεράστια αφού περιλαμβάνει το σύνολο των φωτοβολταϊκών πάρκων.